Fanjunkarbostället vid
Kaknäs ängar 
2008-2009

En gång i tiden var denna gård en bostad för den underofficer som verkade som materialförvaltare vid Kaknäs skjutbanor. Byggnaderna uppfördes mellan åren 1889 och 1891 och fick namnet Fanjunkarbostället. Gården är ett karaktäristiskt exempel på byggnader av det enklare, lantliga slaget från slutet av 1800-talet och var ursprungligen delvis självförsörjande. Innehavaren hade potatis- och trädgårdsland samt några mindre, i dag rivna, uthus för bökande grisar och pickande höns. 

ute9
ute18

Gården ligger i Stockholms Nationalstadspark

Hunduddens Träningscenter ligger inom ett område som genom riksdagsbeslut 7 december 1994 utsetts till Stockholms Nationalstadspark. I Stockholms stadmuseiförvaltnings kulturhistoriska klassificering av husen i Nationalstadsparken har Fanjunkarboställets byggnader pekats ut som särskilt värdefulla.

ute24

Kaknäs ängar

Stockholm stad tog över ansvaret för området och sanerade marken, rev ner skjutvallar och gjorde i ordning gångvägar, broar och våtmark på området mellan 2005–2006. Stadsmuseet genomförde samtidigt en byggnadshistorisk inventering av Fanjunkarbostället. Med ett tilltagande förfall blev Fanjunkarbostället tyvärr allt mer ett tillhåll för olika slags ljusskygga verksamheter. Stockholms stad ordnade då ett anbudsförfarande för intressenter som ville driva verksamhet på området. Elva intressenter med vitt skilda idéer la fram sina förslag och till sist valde Stockholms stad Barbro och Lars Rydéns idé om ett hundträningscenter på Hundudden.

inne7b
inne6